Menu
Dzisiaj jest: 20 Marca 2018    |    Imieniny obchodzą: Aleksandra, Klaudia, Anatol

Praca (0)

 

Antoniewo, dnia 29 grudnia 2017r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA STANOWISKO PRACY: REFERENT

 

Plik do pobrania (kliknij tutaj)

 

 

*******

Antoniewo, dnia 28 grudnia 2017r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STANOWISKO PRACY : REFERENT


Lista do pobrania (kliknij)

 

****************

 

Antoniewo, dnia 08 grudnia 2017r.

 

OGŁOSZENIE

o naborze

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie na podstawie Art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398)

 

ogłasza nabór

na stanowisko referenta

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie­pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

 

1.            Nazwa i adres jednostki: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

2.            Określenie stanowiska:  referent

3.            Wymiar czasu pracy: 1 etat

4.            Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od 02 stycznia 2018r. na okres 6 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

5.            Wymagania niezbędne:

            - obywatelstwo polskie,

            - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym umożliwiające  

  prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji finansowych

            - niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  

              przestępstwa skarbowe.      

6.             Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne, administracyjne lub

  uzupełnione studiami podyplomowymi

            - biegła umiejętność obsługi komputera,

            - komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,

  dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy,

- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- znajomość przepisów kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem

            - odporność na stres,

7. Wskazanie zadań określonych do stanowiska:

            - prowadzenie kasy (gotówka, przelewy)

            - prowadzenie gospodarki magazynowej

            - fakturowanie i ewidencja sprzedaży, ewidencja podatku VAT

            - bieżąca kontrola rozrachunków

            - dbanie o sprawny obieg dokumentacji księgowej

            - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

            - systematyczne śledzenie przepisów dotyczących wykonywanych czynności

            - realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.

 

 

 

 

 

 

8. Warunki pracy:

            Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientem zewnętrznym.

9.Wymagane dokumenty:

            - list motywacyjny,

            - CV,

            - kwestionariusz osobowy,

            - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

            - kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe,

            - inne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i 

              umiejętności,           

            - oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na  stanowisku referenta,

            - oświadczenie że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie

              (w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru Karnego).

            - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w  pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.), oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie lub listownie na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 62-085 Skoki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do dnia 22 grudnia 2017 roku do  godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone do konkursu nie będą zwracane.

11. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych. 

      Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie   

      internetowej Ośrodka (www.antoniewo.pl) w dniu 28 grudnia 2017 r.  

12. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne  

      zostaną przeprowadzone po telefonicznym uzgodnieniu.         

 

 

                                                                         

 

 

  Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

                                                                                              w Antoniewie

 

                                                                                      /Iwona Grzegorzewska/