Menu
Dzisiaj jest: 18 Października 2017    |    Imieniny obchodzą: Piotra, Michała, Ziemowita

Praca (0)

 

Informacja o wynikach naboru

PLIK DO POBRANIA

****

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy 

PLIK DO POBRANIA

 

****

Antoniewo, dnia 11 marca 2016r.

OGŁOSZENIE

o naborze

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie na podstawie Art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Nr 50, poz. 398)

ogłasza nabór

na stanowisko referenta

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie-pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1. Nazwa i adres jednostki: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

2. Określenie stanowiska: referent

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat

4. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od 1 kwietnia 2016r. na okres 6 miesięcy po pozytywnej ocenie pracy w tym okresie możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

5. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych - nieposzlakowana opinia,

- wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym umożliwiające

prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji finansowych

- niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

przestępstwa skarbowe.

6. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne, administracyjne lub

uzupełnione studiami podyplomowymi

- biegła umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność,

dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy,

- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- odporność na stres,

7. Wskazanie zadań określonych do stanowiska:

- prowadzenie kasy (gotówka, przelewy)

- prowadzenie gospodarki magazynowej

- fakturowanie i ewidencja sprzedaży, ewidencja podatku VAT

- bieżąca kontrola rozrachunków

- dbanie o sprawny obieg dokumentacji księgowej

- prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

- systematyczne śledzenie przepisów dotyczących wykonywanych czynności

- realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.

8. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń

biurowych, kontakt z klientem zewnętrznym.

9. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe,

- inne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i

umiejętności,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na

stanowisku kierowniczym,

- oświadczenie że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie

(w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru

Karnego).

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w

pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz Ustawą z

dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

10. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka

Wychowawczego w Antoniewie lub listownie na adres: Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Antoniewie, 62-085 Skoki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na

stanowisko referenta” w terminie do dnia 25 marca 2016 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty złożone do konkursu nie będą zwracane.

11. Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie

internetowej Ośrodka (www.antoniewo.pl) w dniu 30 marca 2016 r.

12. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne

zostaną przeprowadzone po telefonicznym uzgodnieniu.

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Antoniewie

/Iwona Grzegorzewska/