Menu
Dzisiaj jest: 21 Sierpnia 2019    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Kazimiera, Franciszek

Praca (0)

Antoniewo, dnia 19 marca 2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU 

NA STANOWISKO REFERENTA 

 

PLIK DO POBRANIA

******

 

Antoniewo, dnia 15 marca 2019 r.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  

OGŁOSZENIE

Stanowisko prcy: referent

PLIK DO POBRANIA

 

****

Antoniewo, dnia 27 lutego 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o naborze

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie na podstawie Art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016, poz. 902 z późn. zm.)

 

ogłasza  nabór

na stanowisko referenta

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie­pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

 

1.                                                                                             Nazwa i adres jednostki:  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   

  im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

2.         Określenie stanowiska:  referent

3.         Wymiar czasu pracy: 1 etat

4.         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od 01 kwietnia 2019r. na okres 6 miesięcy po po­zytywnej ocenie pracy w tym okresie możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

5.         Wymagania niezbędne:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-          nieposzlakowana opinia,

-          wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym umożliwiające  

prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji finansowych

-          niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  

przestępstwa skarbowe.

6.         Wymagania dodatkowe:

-          wykształcenie wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne, administracyjne lub

uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi,

-          biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; łatwość redagowa­nia pism urzędowych

-          komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań

-          gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-          znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości

-          znajomość przepisów kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem

7.         Wskazanie zadań określonych do stanowiska:

-          prowadzenie kasy (gotówka, przelewy)

-          prowadzenie gospodarki magazynowej

-          fakturowanie i ewidencja sprzedaży, ewidencja podatku VAT

-          bieżąca kontrola rozrachunków

-          dbanie o sprawny obieg dokumentacji księgowej

-          prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

-          systematyczne śledzenie przepisów dotyczących wykonywanych czynności

-          realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych

  1. Warunki pracy i płacy:

Praca w podstawowym systemie czasu pracy, 8-godzinna norma dobowa, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie .

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r poz. 1786 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządo­wych (Dz.U.2016, poz. 902 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOW w Antoniewie

9.         Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-           CV,

-          kwestionariusz osobowy,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

-          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawo­dowe,

-          inne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętno­ści,

-          oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta­nowisku referenta,

-          oświadczenie że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru Karnego).

-          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Na podstawie art.  6  ust  1 lit.  a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym danych szczególnie chronionych, w celu realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samo­rządowych (Dz. U. 2016r, poz.1786)”.

 

 

 

 

 

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie lub listownie na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 62-085 Skoki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do dnia 11 marca 2019 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11.     Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap rozmowa kwalifikacyjna.

12.     Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie in­ternetowej Ośrodka (www.antoniewo.pl) w dniu 15 marca 2019 r.  

13.     Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone

  1. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne  

zostaną przeprowadzone po telefonicznym uzgodnieniu.   

 

 

 

 

 

 

p. o. Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

W Antoniewie

/Maciej Durecki /