Menu
Dzisiaj jest: 22 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Wiktor

Praca (0)

 

Antoniewo, dn. 01-06-2018

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko referenta

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w wolne stanowisko została wybrana :

 

Pani Monika Rumińska

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Na nabór otwarty na stanowisko referenta zgodnie z warunkami ogłoszenia od­powiedziały 3 osoby. Wszystkie oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o naborze. Spośród złożonych ofert 1 nie spełniała wymagań formal­nych zawartych w ogłoszeniu. Osoby, które spełniały wymagania formalne za­proszono w dniu 01 czerwca 2018 r na rozmowę kwalifikacyjną,

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych komisja wybrała kandy­datkę, która spełniła wymagania formalne i wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędna do wykonywania obowiązków na stanowisku referenta.

 

 

 

Dyrektor ośrodka

 

/Iwona Grzegorzewska/

 

 

*************

Antoniewo , 28-05-2018

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Referent

…………………………

Nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Anna Kufel

Skoki

2

Monika Rumińska

Wągrowiec

 

 

 

 

 

Dyrektor ośrodka

/Iwona Grzegorzewska/

  

 

 

*******

 

Antoniewo, dnia 11 maja 2018

 

OGŁOSZENIE

o naborze

 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie na podstawie Art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016, poz. 902 z późn. zm.)

ogłasza  nabór

na stanowisko referenta

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób nie­pełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

 

1.                                                                                             Nazwa i adres jednostki:  Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy   

  im. Janusza Korczaka w Antoniewie.

2.         Określenie stanowiska:  referent

3.         Wymiar czasu pracy: 1 etat

4.         Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę od 01 czerwca 2018r. na okres 6 miesięcy po po­zytywnej ocenie pracy w tym okresie możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

5.         Wymagania niezbędne:

-          obywatelstwo polskie,

-          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-          nieposzlakowana opinia,

-          wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym, administracyjnym umożliwiające  

prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji finansowych

-          niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub  

przestępstwa skarbowe.

6.         Wymagania dodatkowe:

-          wykształcenie wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne, administracyjne lub

uzupełnione kierunkowymi studiami podyplomowymi,

-          biegła umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; łatwość redagowa­nia pism urzędowych

-          komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań

-          gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

-          znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, rachunkowości

-          znajomość przepisów kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem

7.         Wskazanie zadań określonych do stanowiska:

-          prowadzenie kasy (gotówka, przelewy)

-          prowadzenie gospodarki magazynowej

-          fakturowanie i ewidencja sprzedaży, ewidencja podatku VAT

-          bieżąca kontrola rozrachunków

-          dbanie o sprawny obieg dokumentacji księgowej

-          prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania

-          systematyczne śledzenie przepisów dotyczących wykonywanych czynności

-          realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych

  1. Warunki pracy i płacy:

Praca w podstawowym systemie czasu pracy, 8-godzinna norma dobowa, przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie .

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r poz. 1786 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 21.11.2008r. – o pracownikach samorządo­wych (Dz.U.2016, poz. 902 z późn. zm.) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników MOW w Antoniewie

9.         Wymagane dokumenty:

-          list motywacyjny,

-           CV,

-          kwestionariusz osobowy,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

-          kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawo­dowe,

-          inne kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętno­ści,

-          oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na sta­nowisku referenta,

-          oświadczenie że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagana będzie informacja z Krajowego Rejestru Karnego).

-          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.), oraz Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samo­rządowych (Dz. U. 2016r, poz.1786)”.

  1. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie lub listownie na adres: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, 62-085 Skoki w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta” w terminie do dnia 22 maja 2018 roku do godziny 1500.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11.     Nabór odbędzie się w dwóch etapach: I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap rozmowa kwalifikacyjna.

12.     Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione pod względem wymogów formalnych. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stronie in­ternetowej Ośrodka (www.antoniewo.pl) w dniu 28 maja 2018 r.  

13.     Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone

  1. Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami spełniającymi wymogi formalne  

zostaną przeprowadzone po telefonicznym uzgodnieniu.   

 

 

 

 

Dyrektor

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

W Antoniewie

/Iwona Grzegorzewska /