Menu
Dzisiaj jest: 8 Maja 2021    |    Imieniny obchodzą: Stanisław, Eryk, Liza
antoniewo.pl

antoniewo.pl

URL strony:

Linki

 • Opublikowano w Tresc

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
http://www.ko.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
http://www.oke.poznan.pl

Powiat Wągrowiecki
http://www.wagrowiec.pl

Urząd Miasta i Gminy Skoki
http://www.gmina-skoki.pl

Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA w Antoniewie
http://www.alia.org.pl

Polskie Koleje Państwowe
http://www.pkp.pl

Rozkład jazdy autobusów PKS Poznań
http://www.pks.poznan.pl

Rozkład jazdy autobusów PKS Sp. z o. o w Pile (z dworca Wągrowiec)
http://www.pkspila.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wągrowcu
http://www.sosw.wagrowiec.pl

PLAN PRACY SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

WRZESIEŃ

1.

Rozpoczęcie działalności SW i samorządów grupowych.

- wychowawcy,
- opiekunowie SW

PAŹDZIERNIK

1.

Wybory Prezydium Samorządu Wychowanków.

- opiekunowie SW

2.

Wykonanie skrzynki próśb, pochwał i skarg w życiu Ośrodka.

- opiekunowie SW

3.

Porządkowanie grobów.

- opiekunowie SW

LISTOPAD

1.

Konkurs kompetencji - „Dzieciaki dla dzieciaków”.

- opiekunowie SW

2.

Wyjście delegacji SW zapalić znicze na grobach.

- sekcja dekoracyjna
- opiekunowie SW

GRUDZIEŃ

1.

Zorganizowanie wizyty św. Mikołaja w grupach.

- opiekunowie SW

2.

Mikołajki „ Konkurs na najciekawszą gazetkę ścienną grupową pt „Święty Mikołaj i jego ekipa”.

- wychowawcy

3.

Wykonanie karty świątecznej z życzeniami dla członków Rady Pedagogicznej.

- opiekunowie SW

STYCZEŃ

1.

Podsumowanie pierwszego półrocza.

- opiekunowie SW

2.

Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów "Najlepsi spośród nas".

- opiekunowie SW


LUTY

1.

Walentynki.
Poczta walentynkowa,
Dyskoteka walentynkowa.

- Samorząd 
- opiekunowie

MARZEC

1.

Dzień Kobiet- skrzynka życzeń.

- opiekunowie SW

2.

Pierwszy Dzień Wiosny. Zorganizowanie wyjazdu 10 najlepszych uczniów w placówce do kina.

- Samorząd

- WYCHOWAWCY

KWIECIEŃ

1.

Święta Wielkanocne-konkurs na najciekawszą kartkę.

- wychowawcy

MAJ

1

Dzień Dziecka- spotkanie przy ognisku.

- opiekunowie SW

CZERWIEC

1.

Podsumowanie pracy SW.

- Prezydium Samorządu,
- opiekunowie SW

2.

Zebranie wiadomości i wykonanie tablicy prymusów.

- sekcja dekoracyjna,
- opiekunowie SW

Regulamin Samorządu

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW
MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W ANTONIEWIE

Wstęp

Samorząd Wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie placówki. Samorząd działa w oparciu o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.–Dz.U. nr 95, poz. 425 z późn. zm.) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. Działalność samorządu wspiera i nadzoruje opiekun.

§1

Przepisy ogólne (Zasady funkcjonowania SW)
1. Samorząd Wychowanków, działający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków placówki. Stanowi on zorganizowaną formę samodzielnych poczynań wychowanków, łączy społeczność uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby wychowanków. Samorząd Wychowanków współpracuje z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną. Działalność Samorządu musi być zgodna ze Statutem Ośrodka. Samorząd posiada własną skrzynkę kontaktową lub gablotę. Wszyscy członkowie Samorządu winni dbać o ich stan i wygląd. Samorząd ma na terenie Ośrodka własną reprezentację.
2. Radę Samorządu Wychowanków tworzą:

 1. Przewodniczący;
 2. Zastępca Przewodniczącego;
 3. Sekretarz.

3. Cele działalności:

 • promowanie i rozwijanie wśród wychowanków samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach Ośrodka,
 • przedstawianie za pośrednictwem Opiekuna SW - Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej wniosków, opinii i potrzeb wychowanków we wszystkich sprawach Ośrodka,
 • zwiększenie aktywności wychowanków, rozwijanie zainteresowań,
 • promowanie wiedzy na temat praw wychowanków i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
 • organizowanie i zachęcanie wychowanków do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej w Ośrodku,
 • reprezentowanie działalności SW przed Dyrekcją, Radą Pedagogiczną i innymi organami.

4. W skład SW wchodzą delegaci samorządów grupowych-jedna osoba z każdej grupy wychowawczej.

§2

Przewodniczący Samorządu
1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu należą:

 1. reprezentowanie społeczności wychowanków na wszystkich uroczystościach i imprezach;
 2. przewodniczenie sesjom Samorządu;
 3. nadzorowanie realizacji decyzji podjętych przez Samorząd na sesjach;
 4. utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem placówki i innymi członkami Rady Pedagogicznej;

2. Przewodniczącym Samorządu może zastać wychowanek, który posiada:

 1. wysoką kulturę osobistą,
 2. wyróżniający stosunek do obowiązków szkolnych
 3. zdolności organizacyjne:
 • jest energiczny,
 • sumienny,
 • odpowiedzialny,
 • stosuje się do zasad regulaminu ośrodka,
 • zajmuje wysoką pozycję w systemie punktacyjnym.

§3

Zastępca przewodniczącego Samorządu
Zastępca przewodniczącego Samorządu w razie nieobecności lub niemożności sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie jego obowiązki i posiada wszystkie jego prawa. Zastępca przewodniczącego Samorządu przejmuje w razie konieczności obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza lub członka Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu. Zastępcę wybiera Samorząd w sposób tajny.

§4 

Sekretarz Samorządu 
Sekretarz Samorządu prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami Samorządu.

§5

Inni członkowie Samorządu
Inni członkowie Samorządu mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach, brać aktywny udział w pracach Samorządu i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami Samorządu.

§6

Opiekun Samorządu
1. Do obowiązków opiekuna Samorządu należą:

 1. zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi w Regulaminie Samorządu Wychowanków
 2. nadzorowanie prac Samorządu;
 3. służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach;
 4. obecność na wszystkich sesjach Samorządu.

2. Opiekun Samorządu ma prawo:

 1. zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć;
 2. wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór;
 3. złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu;

3. W razie potrzeby opiekun Samorządu jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy Samorządem a wszystkimi innymi organami Ośrodka i ich członkami.

§7

Wybory przedstawicieli Samorządu Wychowanków

 1. Opiekun Samorządu wybierany jest we wrześniu przez społeczność uczniowską w drodze głosowania. Opiekun może zostać powołany także przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną. Kadencja opiekuna SW może trwać dwa lata.
 2. We wrześniu każdego roku szkolnego wszyscy wychowawcy przeprowadzają w grupach wybory do Samorządu Grupowego. Wybrani wychowankowie wchodzą automatycznie w skład Samorządu Wychowanków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu SW dokonuje się wyboru Rady Samorządu Wychowanków (tajne głosowanie). Przewodniczącego SW może także wybrać Opiekun SW w porozumieniu z członkami samorządu. Przewodniczący SW ma prawo wyboru w porozumieniu z Opiekunem SW swojego zastępcy.

§8

Sesje Samorządu

 1. Samorząd zbiera się na Sesje zwyczajne przynajmniej raz w miesiącu.
 2. Samorząd zbiera się na Sesje nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba.
 3. Sesję Samorządu zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub opiekun Samorządu.
 4. Obecność członków Samorządu na sesji jest obowiązkowa. Nieobecność musi być usprawiedliwiona przed opiekunem Samorządu.
 5. Sesji Samorządu przewodniczy przewodniczący Samorządu lub osoba przez niego wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć opiekun Samorządu.
 6. W sesji Samorządu mogą uczestniczyć zaproszeni goście. Zaprasza ich opiekun Samorządu lub przewodniczący Samorządu w porozumieniu z opiekunem Samorządu. Goście uczestniczą w obradach jako doradcy lub obserwatorzy.
 7. Obrady sesji Samorządu odbywają się za zamkniętymi drzwiami.
 8. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub w imieniu Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie przedstawione Dyrektorowi placówki lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia. Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie będą one podane do publicznej wiadomości w gablocie SW.
 9. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane s ą do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w gablocie lub na gazetce.
 10. Sekretarz Samorządu prowadzi protokół obrad.
 11. Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez sekretarza i opiekuna Samorządu. Nieobecni członkowie Samorządu mają obowiązek zapoznania się z protokołem sesji, którą opuścili.
 12. Na sesjach Samorządu członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich grup.
 13. Na sesjach Samorząd podejmuje decyzje:
 1. większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: konkursów organizowanych przez Samorząd, poprawek do Regulaminu Samorządu Wychowanków,
 2. zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach.

§9

Zawieszenie w prawach członka Samorządu
Członek Samorządu zostaje zawieszony w prawach, jeśli notorycznie całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub naganę co najmniej 2 razy.

Decyzję o zawieszeniu członka Samorządu w prawach w przypadku notorycznego i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków podejmuje Samorząd większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu w porozumieniu z opiekunem SW lub opiekuna Samorządu.

W przypadku otrzymania upomnienia lub nagany Dyrektora przez członka Samorządu zostaje on zawieszony w prawach od razu.

W przypadku, gdy któryś z członków Rady Samorządu Uczniowskiego nie może pełnić swych funkcji lub został zawieszony w prawach, Samorząd zbierze się niezwłocznie w celu dokonania wyboru spośród swego grona.

§10

Załączniki
Plan pracy Samorządu Wychowanków na rok szkolny 2018/2019 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.